Steget vidare – undersökning bland folkhögskolans deltagare 2013

Senast uppdaterad: 2015-09-16
Etiketter:
Folkhögskola

Utvärderingen Steget vidare – undersökning bland folkhögskolans deltagare 2013 har flera syften. Här beskrivs folkhögskolans deltagare i demografiskt avseende, deltagarnas erfarenheter av folkhögskolan speglas och deras planer inför framtiden beskrivs.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt två grupper av ”gränsöverskridare”. Den ena gruppen består av deltagare som efter Studiemotiverande folkhögskolekurs läser vidare vid folkhögskolan, och den andra av personer som efter avslutad Allmän eller Särskild kurs har planer på att söka in på högskolan eller redan läser där. Vad är det som gör att dessa deltagare väljer att ta steget vidare mot fortsatta studier och så småningom arbete?

Utvärderingen baseras på kvantitativt och kvalitativt material från tre delstudier: en enkätstudie, en studie baserad på telefonintervjuer, samt fokusgrupper och individuella intervjuer.

Utvärderingen visar att folkhögskolans deltagargrupper har förändrats över tid, både inom Allmän och Särskild kurs. Inom Allmän kurs har andelarna män, utrikes födda deltagare, deltagare med funktionsnedsättning, unga och kortutbildade ökat påtagligt under de senaste 15 åren. Även i Särskild kurs sjunker den genomsnittliga utbildningsnivån och de utrikesfödda deltagarna och deltagarna med funktionsnedsättning blir fler – även om utvecklingen inte är lika påtaglig som inom Allmän kurs. Samtidigt blir kvinnorna och de något äldre deltagarna fler i Särskild kurs.

Deltagarna i Studiemotiverande folkhögskolekurs utgör en delvis ny grupp, där såväl andelen unga som andelen män, i synnerhet i yngre åldrar, är större jämfört med de långa Allmänna och Särskilda kurserna. Ytterligare en skillnad är att de här deltagarna i allmänhet har kortare formell utbildning än deltagarna i de långa folkhögskolekurserna. Nästan var femte deltagare i de Studiemotiverande kurserna är utrikes född, dvs. en ungefär lika stor andel som i Särskild kurs (17 procent) och en betydligt mindre andel än i Allmän kurs (38 procent).

Relaterade dokument