Jämställdhetsinsatser med särskild inriktning på romska kvinnor

Senast uppdaterad: 2014-09-05

I september 2013 beslutade regeringen om en jämställdhetsinsats inom folkbildningen med särskild inriktning på romska kvinnor. I denna rapport redovisas de insatser som genomförts.

Regeringen beslutade i september 2013 att avsätta 1 000 000 kronor för en jämställdhetsinsats inom folkbildningen med särskild inriktning på romska kvinnor. Folkbildningsrådet fick i uppdrag att fördela bidraget. Syfte var att förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning.

Folkbildningsrådets styrelse beviljade 6 projektansökningar, 4 från folkhögskolor och 2 från studieförbund.

Samtliga projekt har riktat sig till romska kvinnor i olika åldrar (16-65 år). Totalt har 88 personer deltagit i verksamheten på folkhögskola eller hos studieförbund. Inom projekten har man nått ytterligare personer genom öppna informationsträffar och workshops samt genom engagemang från deltagares familjer.

Två av projekten fortsätter i egen regi under hösten 2014 och arbetar för att implementera frågorna i den ordinarie verksamheten. Man redovisar att ambitionen har varit att skapa inkörsportar till ordinarie studieverksamheter och kurser samt att integrera den romska kursen med övrig verksamhet.

Rapporten lämnades till regeringen 1 september.