Resultat och konsekvenser av Rådslag 2014 om digital utveckling

Senast uppdaterad: 2014-12-09

Rapporten sammanfattar resultaten av det rådslag om digital utveckling som pågått under 2014 i studieförbund och folkhögskolor. 20 resurspersoner har samordnat aktiviteterna och sammanställt rapporter från rådslagen, som ligger till grund för denna rapport.

Rådslag 2014 har syftat till att

  • identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande,
  • stimulera strategisk planering för digital utveckling i folkbildningsorganisationerna samt
  • ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av statsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling i folkbildningen.

Rådslag 2014 summerades vid en nationell konferens i Stockholm den 20 november och en avslutande samling med resurspersonerna i studieförbund och folkhögskolor följande dag.

Rapporten och de frågor som aktualiseras av rådslaget blir föremål för en principiell diskussion vid Folkbildningsrådets styrelsemöte den 10 december samt vid den ordförandeöverläggning som genomförs med Folkbildningsrådet och medlemmarna den 15 december. Folkbildningsrådets styrelse tar vid sitt möte den 28 januari 2015 ställning till fördelningen och användningen av särskilt avsatta medel ur folkbildningsanslaget för digital utveckling 2015 (8,5 mkr) och övriga konsekvenser för Folkbildningsrådets fortsatta hantering av frågor som gäller digital utveckling i folkbildningen.

Relaterade dokument