Kulturprogrammens betydelse för deltagarna

Senast uppdaterad: 2014-08-06

I rapporten Kulturprogrammens betydelse för deltagarna utvärderas den betydelse som studieförbundens kulturprogram har för de personer som deltar i dem.

Tre utvärderingar om kulturprogrammen

Under 2013 och 2014 genomför Folkbildningsrådet en utvärdering av kulturprogrammens betydelse för landets kommuner, för deltagarna och för de medverkande.

Den första av utvärderingens tre rapporter belyser kulturprogrammens betydelse för kommunerna. Den andra fokuserar på kulturprogrammens betydelse för sina deltagare och den tredje utvärderingen fokuserar på kulturprogrammens betydelse för de medverkande och som arbetsmarknad för kulturarbetare.                                    

Kulturverksamheten i allmänhet, och kulturprogrammen specifikt, är självklara delar i studieförbundens verksamhet. Antalet kulturprogram växer dessutom kraftigt, under 2013 rapporterade studieförbunden drygt 360 000 kulturprogram med sammanlagt nära 19 miljoner deltagare.framsida på rapporten Kulturprogrammens betydelse för deltagarna

I utvärderingen visas kulturprogrammens betydelse för deltagarna på flera sätt. De ger deltagarna tillfällen att engagera sig och påverka. De påverkar deltagarnas intresse för kultur, politik och föreningsaktivitet, och spelar därmed en roll för deras tillit till andra och samhället. Kulturprogrammen bidrar till att stärka sammanhållningen i lokalsamhället och de innebär framför allt att tillgången till kultur ökar.

Till grund för utvärderingen ligger bland annat en enkät som genomförts med deltagare i utvalda kulturprogram i Storuman, Rättvik, Jönköping och Helsingborg under senvåren och sommaren 2013, men också besök vid kulturprogram i dessa kommuner, samt intervjuer.

Peter Håkansson är filosofie doktor i ekonomisk historia och jobbar vid Malmö högskola. Han har bland annat ansvarat för den statistiska undersökning som ingår i denna rapport. Tobias Harding är filosofie doktor och universitetslektor i kulturpolitik vid Universitetet i Jyväskylä.

Relaterade dokument